Tom handlekurv

Salgs- og leveringsbetingelser for implicIT AS

Forsiden Salgs- og leveringsbetingelser for implicIT AS

Anvendelse
Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg gjort fra implicIT AS, så fremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.
 
Kunder
ImplicIT AS selger kun til bedrifter og offentlig sektor. Alle nye kunder vil bli kredittgodkjente og følgende kan bli påkrevd - firmaattest og siste årsregnskap.
implicIT AS vil foreta en kredittvurdering og forbeholder seg retten til å kunne avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

 
Informasjonskapsler
Denne nettsiden anvender cookies. Vi bruker informasjonskapsler for å gi innhold og annonser et personlig preg, for å levere sosiale mediefunksjoner og for å analysere trafikken vår. Vi deler dessuten informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, med partnerne våre innen sosiale medier, annonsering og analysearbeid, som kan kombinere den med annen informasjon du har gjort tilgjengelig for dem, eller som de har samlet inn gjennom din bruk av tjenestene deres. Du godtar automatisk vår bruk av informasjonskapsler ved å bruke nettstedet vårt.

implicIT Personvernerklæring:
Personvernerklæring | implicIT
 
Salgspant - eiendomsrett
implicIT AS beholder eiendomsretten på varene til hele kjøpesummen er betalt med tillegg av omkostninger og renter i.h.t. lov om salgspant, jfr.pantelovens § 3-14 flg.
 
Produktinformasjon
Alle produkter og data som finnes i implicIT AS sitt produktinformasjonsmateriell og prislister kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Forandringer som har funnet sted på allerede bestilte varer, vil kundene bli underrettet om.
 
Priser
Alle priser og beløp er oppgitt eksklusiv frakt og mva. Prisene vil bli endret dersom det er endringer i leverandørenes priser, endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter. Alle pristilbud fra implicIT AS er gyldig for en periode på 14-fjorten dager, dersom ikke noe annet er avtalt. implicIT forbeholder seg retten til i etterkant å endre priser som ved feil i prisoppdateringer fra eksterne systemer vises med ukorrekt kundepris på varer i vår nettbutikk. Mottatt ordrebekreftelse, skal anses som at vi har mottatt kundens ordre – ikke at priser og betingelser er godkjent.
 
Gebyrer
implicIT AS forbeholder seg retten til å pålegge bestillinger på under kr. 1.000,- NOK et ekspedisjonsgebyr à kr. 99,- NOK.
 
Bestilling og betaling
Bestillinger gjøres hovedsakelig i nettbutikken, alternativt på e-post eller telefon. Normalt tilbyr vi 15 dagers kreditt etter kredittvurdering. For offentlig sektor og børsnoterte selskaper kan det gis 30 dagers kreditt. Vi forbeholder oss retten til å gi avslag på søknad om kreditt uten nærmere begrunnelse.  Vi tilbyr også EHF fakturering. Enkeltmannsforetak og NUF må betale kontant før levering finner sted.
 
Levering og risikoovergang
Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på lager effektueres omgående. Alle leveranser av bestilte varer sendes direkte fra våre distributører til bedriftens leveringsadresse. Leveranser kan skje fra flere distributører og vil bli effektuert og fakturert fortløpende. implicIT AS er ikke ansvarlig for å levere produkter som har gått ut av sortimentet eller som ikke finnes på lager. I slike tilfeller, vil implicIT så fort vi har kunnskap om dette, formidle dette til kunden. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på kunden når varen blir overgitt til transportør. Dette anses som levering.
 
Garanti
Garantien er begrenset til de ulike produsentenes garantitid. Garantien omfatter ikke feil eller mangler som er oppstått pga. kjøpers feilaktige bruk av varen. Garantien gjelder heller ikke følgeskader som påføres kjøper ved eventuelle feil på den leverte vare. Reparasjon dekkes kun når varen er returnert etter standard returbetingelser.
 
Mangler
Ved mangler ved de solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har implicIT AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter at levering er ferdigstilt, skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Eventuelle mangler må påberopes innen 5-fem virkedager regnet fra levering. Når implicIT AS foretar retting eller omlevering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende.
 
Reklamasjon
Ved eventuell reklamasjon eller ønske om bytte av feilbestilte varer plikter kunden først å kontakte implicIT AS via salg@implicit.no. Ved eventuell retur plikter kunden å følge implicIT AS sine særskilte returbetingelser som gjelder sammen med våre alminnelige salgsbetingelser. Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden. Reklamasjon over feil og mangler må fremsettes uten ugrunnet opphold
 
Skade på varen under transport
Ved varemottak må kundemottaker undersøke leverte produkter for skader. Vi gjør oppmerksom på at synlig skade må tas direkte med sjåfør ved mottak av varer og anmerkes på sjåførens håndterminal/fraktbrev før man signerer. Er det tydelig at produktet er skadet inne i emballasjen skal man ikke signere for mottak av varen og be transportør om å ta produktet i retur. Vi ber om at slike tilfeller også rapporteres til salg@implicit.no slik at vi kan sørge for å få sendt ut en erstatning. 

Skjulte transportskader som ikke oppdages eller burde vært oppdaget ved leveransen, må meldes så raskt det etter forholdene lar seg gjøre, og innen én uke fra mottakelse. Etter reklamasjonsfrist taper kunde rett til reklamasjon mot transportør og implicIT AS.


Ved transportskade må følgende utføres: 

* Mottaker anmerker skade på sjåførens håndterminal\fraktbrev.
* Sikre dokumentasjon i form av bilder av emballasje og vare.
* Oppbevare gods og emballasje inntil saken er avklart.

 
Retur
Bestilte varer som ikke mottas og som sendes i retur uten avtale og varer uten feil eller mangler, som allikevel ønskes returnert, blir belastet mottaker med minimum 25% av varens pris. Ikke lagerførte varer tas ikke i retur og blir fakturert kunden i sin helhet ved eventuell retur som ikke er skriftlig avtalt. Varer som er levert i avtalt antall og utførelse tas bare i retur etter godkjennelse i henhold til våre særskilte returbetingelser.

Retursendinger skal være uskadet og i ubrutt originalembalasje.

 
Erstatning
implicIT AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomiske tap som følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor ImplicIT AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt. ImplicIT AS har intet ansvar for økonomiske tap som påføres kjøper så som uteblitt gevinst, forventet besparelse, tap av inntekt, tap av omdømme eller andre indirekte skader, selv om implicIT AS blir gjort oppmerksom på muligheter av at sådan skade kan oppstå. Skulle ImplicIT AS bli pålagt erstatningsansvar etter lovgivningen skal erstatningsbeløpet være begrenset til kjøpesummen for det aktuelle produktet.
 
Produktansvar
Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at det ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er ImplicIT AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke. 
 
Force majeur
Er ImplicIT AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er ImplicIT AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.
 
Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Søndre Østfold tingrett, rettssted Moss som verneting. Alle rettsspørsmål som oppstår skal bedømmes i henhold til norsk lov, hvis ikke annet er avtalt skriftlig mellom partene.

Sanksjoner mot Russland
Ved bestilling av ordre bekrefter kunden overholdelse av til enhver tid gjeldende sanksjoner mot Russland som pålagt av EU, FN, Storbritannia, USA eller andre relevante parter, samt at denne ordren ikke gjør at kunden er underlagt disse sanksjonene.

Copyright © 2024 implicIT AS